Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

sandra2911
Reposted fromshakeme shakeme viabreatheslow123 breatheslow123
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
2465 ecb8
sandra2911
sandra2911
5912 126f
Reposted fromskrzacik skrzacik viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
3261 1415
sandra2911
1031 9d78 500
Reposted fromstroschek stroschek viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
4510 0f4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911

Żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeżeli często nie wstrząsają nim wichury, i właśnie pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. Słabe są drzewa, które wzrosły na słonecznych dolinach.


— Seneka
sandra2911
9696 0587 500
Reposted fromnajmilej najmilej viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
7689 cdb9 500
sandra2911
0869 d712
sandra2911
1468 8c4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
1580 0ba9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
1737 7de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
sandra2911
2665 f6ae
Reposted frombeckycue beckycue viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl