Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

sandra2911
The Pup
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viabreatheslow123 breatheslow123
1480 3171 500
Reposted fromeuo euo viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreatheslow123 breatheslow123
sandra2911
3253 1eb3 500
sandra2911
sandra2911
7882 9231
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7897 13f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7910 0db2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7916 9131 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7929 f4fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7973 7699 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
7993 7b50 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
8023 0687
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sandra2911
sandra2911
sandra2911
7987 a4bd
sandra2911
7964 b590 500
sandra2911
2841 0c89
sandra2911
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl